THE Daniel Herz ORGAN (1675)

Stiftskirche Wilten

The historic choir organ
at Wilten collegiate church, Innsbruck

built by Daniel Herz ,1675

restored by Jürgen and Hendrik Ahrend, 2003

 

Wilten Collegiate Church

The Organs

The Herz Organ,  1675

GALLERY

specification

CDEFGA–c3

Principal 8 C Holz gedeckt; D–H Holz offen; c0 –e2 im Prospekt

Octav 4

Superoctav 2

Quint 3

Quint octav  1 1/2 c3 : 3

Quintadez  3/4 c2: 1 1/2

Quartoctav  1 cs2: 2

Cimbl maior  1/2 cs1: 1; cs2 : 2

Cimbl minor  1/4 cs0: 1/2; cs1: 1; cs2 : 2

 

Tremulant  (Kanaltremulant)

 

 

CDEFGA–fs0, gs0

fest an das Manual angekoppelt

Subpaß  16  Holz gedeckt